منابع و استانداردها

منابع و استانداردها

STANDARDS

ASHRAE STANDARD

استاندارد کریر

استاندارد آتش نشانی NFPA

استاندارد نفت و گاز و پتروشیمی